Algemeen
 1. De actie is een initiatief van SkillsTown B.V.
 2. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie Smartphone foto (verder te noemen ‘de actie’) van SkillsTown BV, gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven aan de Bogert 31-14, Nederland.
 3. Deze actie heeft als doel de fotografen van de mooiste smartphonefoto’s te belonen met een prijs.
 4. SkillsTown B.V. handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 5. Het verloop van de actie is als volgt: vanaf 27 juli 2018 (10:00 uur) tot 24 augustus 2018 (12:00 uur) kunnen foto’s worden geplaatst als reactie op ons bericht over deze actie. Uit de ingezonden foto’s worden op 27 augustus 2018 door de jury de uiteindelijke winnaars gekozen.
Deelname
 1. Deelname aan deze actie staat open voor een ieder die minimaal 18 jaar oud is.
 2. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van SkillsTown B.V. en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
 3. Door deelname aan deze actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. SkillsTown B.V. behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
 4. Er mogen 3 inzendingen per persoon worden ingestuurd.
 5. De actie loopt van 27 juli 2018 t/m 24 augustus 2018.
 6. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. In gevallen van fraude of andere onregelmatigheden die door de aanbieder in het kader van deze actie worden vastgesteld, zal de deelnemer direct worden uitgesloten van verdere deelname en zal niet tot uitkering van de prijs worden overgegaan, of wordt de prijs teruggevorderd, en wordt eventuele schade verhaald.
Uitkering prijzen
 1. De prijzen die ter beschikking worden gesteld zijn:
  • 20 online cursussen fotografie met elk een waarde van €25,- van SkillsTown, aangeboden als 1 prijs voor 1 winnaar. De modules zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar aan anderen, en niet inwisselbaar tegen contanten.
  • De modules zijn na het verstrekken van de online inloggegevens 1 jaar geldig.
 2. De beoordeling van de actie vindt plaats op 27 augustus 2018 door SkillsTown B.V. Skillstown B.V. gaat de aanmeldingen jureren en bepaalt op 27 augustus 2018 de uiteindelijke winnaar van de actie.
 3. De prijswinnaars worden op 27 augustus 2018 bekendgemaakt en per e-mail op de hoogte gebracht van de gewonnen prijs.
 4. Prijswinnaars dienen binnen vijf dagen te reageren op het bericht dat ze gewonnen hebben. Hierna kan de prijs worden toegekend aan een andere prijswinnaar of kan deze komen te vervallen.
 5. De gewonnen prijs wordt uiterlijk twee weken na ontvangst van de benodigde gegevens van de prijswinnaar toegekend.
 6. Prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.
 7. SkillsTown B.V. draagt zorg voor de eventuele ten behoeve van de uit te keren prijzen te betalen kansspelbelasting volgens de Wet op Kansspelbelasting.
 8. Prijzen worden beschikbaar gesteld door SkillsTown B.V.
Medewerking en gegevens/privacy
 1. Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan SkillsTown B.V. om hun namen voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.
 2. De gegevens die SkillsTown B.V. verkrijgt in het kader van deze actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de AVG worden behandeld.
 3. De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.
 4. Door deelnemers ingestuurde foto’s zijn automatisch eigendom van SkillsTown B.V. en kunnen derhalve vrij worden ingezet in communicatie van SkillsTown B.V. Deelnemers staan auteursrechten en persoonlijkheidsrechten van ingestuurde foto’s af door deel te nemen aan de actie.
Aansprakelijkheid
 1. SkillsTown B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade, diefstal van eigendommen, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door SkillsTown B.V. uitgekeerde prijs;
 2. Meer specifiek zijn SkillsTown B.V. en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
  • enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
  • het feit dat de ingevoerde persoonsgegevens onjuist zijn.
 3. SkillsTown B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige aanvullende uitgaven die de winnaar maakt in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en/of het gebruik van de prijs.
Slotbepalingen
 1. SkillsTown B.V. is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 2. SkillsTown B.V. behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt.
 3. Facebook is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van deze wedstrijd.
 4. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Aldus opgemaakt te Eindhoven, 26 juli 2018.