In Nieuws

Nieuwe zorg
De veranderingen in de langdurige zorg zijn de grootste van de afgelopen decennia. En hierdoor zijn organisaties in zorg en welzijn geconfronteerd met een opgave en uitdaging die meer inhoudt dan alleen andere zorg, nieuwe zorg geven. De waarde van een organisatie van nu, wordt bepaald door de kwaliteit van de dienstverlening gezien vanuit het perspectief van de klant en niet langer vanuit het aantal zorgvragers. Medewerkers hebben andere competenties nodig om gericht op de wensen en mogelijkheden van de zorgvrager ondersteuning te bieden bij zelfredzaamheid. Klantgerichte dienstverlening vraagt om een andere manier van werken in een team: ondernemend werken in een (zelfsturend) team.

Het Nieuwe Werken
De nieuwe zorg vraagt om nieuw werken. Medewerkers hebben andere competenties nodig om, gericht op de wensen en mogelijkheden van de zorgvrager in te spelen en ondersteuning te bieden bij zelfredzaamheid van cliënten. Deze manier van werken vraagt ook om zelf de regie te nemen als medewerker bij ondernemend werken in een (zelfsturend) team. Het nieuwe werken betekent dat medewerkers in staat zijn om tijdens hun beroepsuitoefening innovaties en verbeteringen toe te passen, maar ook om zelf innovaties te kunnen bedenken om de kwaliteit van de dienstverlening continue te verbeteren. We noemen deze manier van nieuw werken en leren Vernieuwend Vakmanschap.

shutterstock_161513417De definitie (Loek van de Nieuwenhuis) geeft al aan dat het niet alleen om nieuw werken gaat maar ook om leren tijdens de beroepsuitoefening. Vertalen we Vernieuwend vakmanschap naar de nieuwe zorg wat betreft de inhoud, dan gaat het vooral om ondersteuning bieden bij zelfredzaamheid van cliënten en regie nemen als medewerker bij ondernemend werken in een (zelfsturend) team.

Het nieuwe leren
De vraag is nu of er een leeroplossing is die tegemoet komt aan de opgave van nu. Het resultaat van een dergelijk leertraject (nieuwe leren) moet zijn dat medewerkers any place, anytime en anywhere (dus ook tijdens de beroepsuitoefening) kunnen leren met een hoog leerrendement. Daarnaast moet het leertraject gericht zijn op het verbeteren van het eigen professioneel handelen én die van het team. We nemen een paar vormen van leren onder de loep.

  1. Leren op de werkvloer: C. Jennings heeft zijn theorieën m.b.t. het 70-20-10 leren. (Tenminste) 70% leer je op het werk, 20% van collega’s en 10% door traditionele training. De kans is groot dat u dit ook in uw eigen loopbaan herkent. Leren van en met elkaar in de beroepspraktijk is een goede didactische werkvorm maar de snel opeenvolgende ontwikkelingen in de sector vragen ook om verdieping en versnelling bij het leren in de beroepspraktijk. De kunst van het nieuwe leren is om deze verdieping en versnelling ook te bieden. Dat kan met onderstaande didactische werkvormen.
  2. Online leeroplossingen: E- learning, E-scans en metingen en webinars zijn didactische leermiddelen waarmee medewerker 24/7 stand alone zich snel nieuwe competenties eigen kan maken. Online leeroplossingen bevorderen het nemen van eigen verantwoordelijkheid door medewerkers m.b.t. leren. Medewerkers kunnen zelf bepalen wanneer ze wat leren en grote groepen kunnen tegelijkertijd leren. Tel hierbij de lage kosten en sterke reductie op van verletkosten en de voordelen zijn compleet.
  3. Coaching en begeleiding: Deze werkvorm stelt de medewerker in staat om te reflecteren over zijn leren (leerstijl, het tempo, de resultaten) maar het is ook een manier om thematische verdieping en verrijking te bieden over de (nieuw aan te leren) beroepsvaardigheden. Coaching en begeleiding kunnen op het individu gericht zijn maar ook op een groep. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan intervisie. Coaching en begeleiding sluit goed aan bij leren in de praktijk en E–learning.

medewerker zorgDe bovengenoemde manieren van leren kunnen los van elkaar worden aangeboden. Worden ze echter samen aangeboden dan ontstaat er een krachtige leeromgeving. Onder een krachtige leeromgeving verstaan we een leeromgeving waar ruimte is om zelfstandig te leren met een adequate structurele ondersteuning.

Een krachtige leeromgeving
De inhoud, het wat er geleerd moet worden kan aangeboden worden met E-learning. Als E-learning aangevuld wordt met praktijkopdrachten geeft dat een verbinding met de beroepspraktijk en dat maakt leren contextrijk en stimuleert het leren van en met elkaar. Het finalestuk van de krachtige leeromgeving is de toevoeging van een leercoach/trajectbegeleider aan de deelnemer van het leertraject. De leercoach laat deelnemers reflecteren over hun aan te leren competenties en verbeterpunten en zij kunnen reflecteren over de manier van leren. Deze begeleiding kan individueel of in groepen worden geboden. Het voordeel van groepsgewijze begeleiding is dat het leren met elkaar ook bevorderd wordt.

Door Calibris Advies in samenwerking met SkillsTown

Aanbevolen