Deze actie voorwaarden tickets Next Learning (verder te noemen: Actie voorwaarden) zijn van toepassing op de door SkillsTown B.V. (verder te noemen: ‘de Organisator’) georganiseerde Winactie voor ticekts van Next Learning (verder te noemen: de Actie). Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Actie voorwaarden. Deze Actie loopt van maandag 19 maart 2018 tot en met donderdag 12 april 2018.

Deelname

 • Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de Actie.
 • De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de Actie. De Organisator kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. De Organisator mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.
 • De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is de Organisator gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende actie.
 • Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 • De Organisator is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Actie voorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie of het verloop van de Actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

Prijzen

 • De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de Actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de Organisator gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 • De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. De Organisator is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 • Binnen enkele weken zal afgesproken worden hoe de gewonnen prijs aan de winnaar wordt verstrekt, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze (bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.
 • De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door de Organisator of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is de Organisator niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.

Aansprakelijkheid

 • De Organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.).
 • De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.
 • Bij afgelasting van de prijs kan er geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 • De Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 • De Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.
 • De Organisator is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie voorwaarden gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de Actie, zal door de Organisator op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

Slotbepalingen

 • Indien één of meer bepalingen van de Actie voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Actie voorwaarden aan.
 • Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de Actie kun je gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de Actie. De Organisator zal zo spoedig mogelijk reageren.